Zakonska odredba o osnivanju Hrvatskog državnog ureda za Jezik

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži
Izvorni tekst

Ovo je u potpunosti izvorni tekst preuzet iz knjige, časopisa, pravnih propisa ili inih tiskanih djela.
Pravopis i manje pogrješke mogu biti ispravljeni. Izvor djela je prikazan na dnu ovog okvira.

ZAKONSKA ODREDBA o osnivanju Hrvatskog državnog ureda za Jezik
Članak 1.

U okviru Ministarstva bogoštovlja i nastave osniva se Hrvatski državni ured za jezik.

Članak 2.

Hrvatski državni ured za jezik rješava sva jezična pitanja na području Nezavisne Države Hrvatske.

Članak 3.

Hrvatski državni ured za jezik radit će u vezi s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti u Zagrebu i s Hrvatskim sveučilištem u Zagrebu.

Članak 4.

Ovlašćuje se ministar bogoštovlja i nastave, da naredbom provede ovu zakonsku odredbu. Ova zakonska odredba stupa na snagu danom proglašenja u Narodnim novinama. U Zagrebu, dne 28. travnja 1941.

Poglavnik: Dr. Ante Pavelić, v.r.
Broj XXXIV-46-Z. p.-1941.

Predsjednik zakonodavnog povjereništva pri Poglavniku: Dr. Milovan Žanić, v. r.


Izvorni tekst

Ovo je u potpunosti izvorni tekst preuzet iz knjige, časopisa, pravnih propisa ili inih tiskanih djela.
Pravopis i manje pogrješke mogu biti ispravljeni. Izvor djela je prikazan na dnu ovog okvira.

PROVEDBENA NAREDBA k zakonskoj odredbi o osnivanju Hrvatskoga državnog ureda za jezik
Članak 1.

Zadatak je Hrvatskoga državnog ureda za jezik paziti na pravilnost i čistoću hrvatskoga jezika u javnoj upotrebi. Napose mu se povjeravaju ove dužnosti:
1. priredjivanje školskih knjiga i priručnika iz jezičnog područja (pravopisa, slovnice, priručnog rječnika i sl.);
2. pregledavanje školskih knjiga za sve predmete;
3. jezična suradnja sa zakonodavnim i izvršnim državnim i samoupravnim tijelima prilikom sastavljanja nacrta zakona, odredaba i naredaba;
4. jezično savjetovanje piscima ili nakladnicima književnih i poučnih djela;
5. jezični nadgled svih tiskopisa uopće;
6. ispravljanje i odobravanje svih natpisa i oglasa na javnim mjestima (članak 9.);
7. nadgled jezika u kazalištima, kinematografima i krugovalnim postajama;
8. jezična promičba

Članak 2.

Hrvatski državni ured za jezik brine se za izradbu hrvatskog pravopisa, slovnice i priručnog rječnika za školsku i opću upotrebu ili odobrava već izradjena djela te vrste. Bez odobrenja Hrvatskoga državnog ureda za jezik ne smije se objelodaniti ni jedno djelo, koje bi sadržavalo jezične propise. Znanstveno raspravljanje, ocjenjivanje i stavljanje prijedloga ostaje slobodno.

Članak 3.

U suradnji s Hrvatskom akademijom i Hrvatskim sveučilištem u Zagrebu poticat će Hrvatski državni ured za jezik znanstveno obradjivanje hrvatskog jezika. Osobito će nastojati, da se što prije izradi veliki rječnik suvremenoga hrvatskog jezika i da se odrede jedinstveni stručni nazivi za sva područja ljudske djelatnosti.

Članak 4.

Hrvatski državni ured za jezik osnovat će u svom krilu hrvatski jezični muzej i knjižnicu

Članak 5.

Sve knjige, namijenjene školskoj upotrebi, imaju se dostaviti Hrvatskom državnom uredu za jezik, koji će ih s jezične strane pregledati i ispraviti.

Članak 6.

Piscima ili nakladnicima dužan je Hrvatski državni ured za jezik obaviti jezični pregled svakoga djela, koje mu prije tiskanja dostave u tu svrhu.

Članak 7.

Hrvatski državni ured za jezik suradjivat će s jezične strane pri izradjivanju nacrta zakona, zakonskih odredaba, naredaba, pravilnika, napisa na tiskanicama, novčanicama, biljezima i t. d.

Članak 8.

Sve dopise Hrvatskog državnog ureda za jezik, kojima se vrši jezična promičba, ili se javnost upozorava na jezične i pravopisne pogrješke, dužne su dnevne novine uvrštavati besplatno, ako ne prelaze veličinom polovicu tiskanog stupca pojedinih novina.

Članak 9.

Natpisi privrednih poduzeća, trgovina, gostionica, obrtničkih radionica i svih ostalih zanimanja i društava, za koje Hrvatski državni ured za jezik ustanovi, da nijesu u skladu s duhom hrvatskoga jezika, morat će se ispraviti i zamijeniti novima prema općim ili pojedinačnim nalozima Hrvatskoga državnog ureda za jezik.

Članak 10.

Za jezičnu pravilnost i čistoću u državnim i drugim kazalištima i krugovalnim postajama brine se Hrvatski državni ured za jezik u dogovoru s upravama tih ustanova.

Članak 11.

Filmove s hrvatskim tumačem, slikovne i govorne reklame ne smiju kinematografi pružati općinstvu, ako za njihov tekst nijesu prethodno dobili pismeno odobrenje Hrvatskoga državnog ureda za jezik.

Članak 12.

Gdje to traži obilje posla i gdje ima mogućnosti, slobodno je pojedinim državnim i privatnim ustanovama i poduzećima držati posebnog namještenika kao jezičnog ispravljača, o čemu treba obavijestiti Hrvatski državni ured za jezik. U tom slučaju moći će Hrvatski državni ured za jezik osloboditi te ustanove od dužnosti, da mu šalju na prethodni jezični pregled svoje sastavke, na koje se odnosi ova naredba.

Članak 13.

Sastavci, koji se po člancima 2., 5., 6. i 7. ove naredbe dostavljaju Hrvatskom državnom uredu za jezik, imaju biti napisani pisaćim strojem,

Članak 14.

Za obavljanje poslova iz članaka 5., 6. i 9. ove naredbe plaćaju stranke pristojbu prema cjeniku i na način, koji će propisati Hrvatski državni ured za jezik.

Članak 15.

Prekršaji ove naredbe kaznit će se kao redarstveni prekršaji.

Članak 16.

Upravni i pisarnički troškovi Hrvatskoga državnog ureda za jezik, nagrade suradnicima izvan Ureda, izdatci za jezični muzej, knjižnicu i znanstvena putovanja i ostali izdatci namiruju se iz državnog proračuna. Pročelnik Hrvatskoga državnog ureda za jezik može donositi odluke o stvarnim i osobnim izdatcima (honorarima) u granicama odobrene navjere i u granicama prihoda predvidjenih u zakonu 14. provedbene naredbe. Prihode iz pristojba po člancima 5. i 6. može pročelnik Hrvatskoga državnog ureda za jezik upotrijebiti za nagradu ispravljačima izvan uredovnoga vremena do 80%, dok će 20% zadržati u blagajni ureda. Prihodi iz pristojba po članku 9. ne mogu se upotrijebiti za nagradu ispravljačima.

Članak 17.

Ova naredba stupa na snagu danom proglašenja u Narodnim novinama. U Zagrebu, 12. srpnja 1941.
Broj 477-Z. p.- 1941.

Doglavnik, ministar nastave: Dr. Mile Budak, v. r.