Sanja Vulić

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži

Sanja Vulić je hrvatska lingvistica i dialektolog. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je osmosemestralni studij kroatistike diplomskim radom "Etnici i ktetici u splitskoj i trogirskoj općini", pa četverosemestralni poslijediplomski studij smjera lingvistike magistarskim radom "Struktura čakavskih dijalekatnih rječnika". Doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci disertacijom Tvorba imenica u gradišćanskohrvatskim čakavskim govorima. Do lipnja 2007. bila je zaposlena kao asistentica u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU u Zagrebu, od srpnja 2006. do studenog 2007. kao docentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a od prosinca 2007. zaposlena je kao docentica na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstvena djelatnost

U Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU u Zagrebu suradnica je na projektu Istraživanje hrvatskih dijalekata, koji je pokrenut 1996. i obnovljen 2006. Usto je suradnica na projektu Hrvatska dijalektologija na Sveučilištu u Zadru. Također od početka surađuje i na projektu Doprinos duhovnih i intelektualnih elita u Bugarskoj i Hrvatskoj za jezičnu i kulturnu raznovrsnost Europe, koji je 2006. pokrenut u Institutu za balkanistiku Bugarske akademije znanosti u Sofiji. Bila je angažirana u nastojanjima da taj projekt postane zajednički projekt HAZU i Bugarske akademije, što je u jesen 2006. i realizirano. Na godišnjoj skupštini Hrvatskoga povijesnoga instituta u Beču 7. prosinca 2007., imenovana je voditeljicom toga Instituta.

Do sada je objavila 90 znanstvenih radova, 178 preglednih i stručnih radova te 290 radova pretežito popularno-znanstvenoga sadržaja u različitim časopisima, serijskim publikacijama, zbornicima i knjigama u Hrvatskoj i u inozemstvu, te dvije knjige: Govor Hrvatskoga Groba u Slovačkoj (Zagreb, 1999.), u suradnji s B. Petrović, i Hrvatski tisak u dijaspori (Zagreb, 2000.). Usto je jedan od autora Gramatike gradišćanskohrvatskoga jezika koja je objavljena u Austriji (Željezno / Eisenstadt, 2003.), a još je objavila i jedan rad u virtualnom časopisu Znanstvenoga instituta Gradišćanskih Hrvatov u Austriji te 25 radova u virtualnom časopisu Hrvati u Mađarskoj. Izlagala je na 87 znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i u inozemstvu. Još je održala 93 javna predavanja u domovini i diaspori. Obavila je brojna terenska dijalektološka istraživanja hrvatskih govora u domovini i staroj diaspori (Austrija, Mađarska, Slovačka, Rumunjska). Također je istraživala govor Hrvata u Bugarskoj koji su podrijetlom iz Janjeva na Kosovu te govor Hrvata u Boki Kotorskoj.

Urednica je novopokrenute znanstvene biblioteke Condicio linguae te novopokrenute biblioteke Hrvatski pisci u inozemstvu Naklade Tusculum iz Zagreba. Osobito je zainteresirana za jezik i književnost Hrvata u diaspori, za tvorbu riječi u različitim idiomima, posebice u dialektologiji, za komparativna istraživanja iz područja tvorbe riječi koja obuhvaćaju različite hrvatske mjesne govore u domovini i u diaspori, za pitanja čakavske i hrvatske štokavske dijalektologije u cjelini, čakavske leksikografije, dialekatne književnosti, za pitanja etnolingvistike, posebice za prikupljanje i analizu pučkih blagdanskih imena, pa za jezik hrvatskih pisaca kroz stoljeća. [uredi] Nastavna djelatnost

U akad. godini 2002./2003., 2003./2004. i 2004./2005. držala je kao vanjski suradnik, na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu dvosemestralne jezično-stilske vježbe za studente 1. godine. Na istom je fakultetu akad. godine 2005./2006. i 2006./2007. u zimskom semestru držala kolegij Kultura govora i pisanja, za studente 1. godine, a u ljetnom semestru 2006./2007. kolegij Hrvatska dijalektologija, također kao vanjski suradnik. U akademskoj godini 2005./2006. držala je kao vanjski suradnik, a u akademskoj godini 2006./2007. kao stalni zaposlenik, predavanja iz kolegija Hrvatski jezik 1 i Hrvatski jezik 2 studentima 1., 2. i 3. godine na Odsjeku učiteljskoga studija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu.

U ljetnom semestru akad. godine 2005./2006., držala je kao vanjski suradnik, na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru seminare iz povijesti hrvatskoga jezika studentima 2. godine, pa seminare iz hrvatske dialektologije studentima 3. godine, kao vanjski suradnik. Na istom je Odjelu u ljetnom semestru 2006./2007. držala predavanja i seminare iz dijalektologije studentima 2. godine, također kao vanjski suradnik. U zimskom semestru akad. godine 2006./2007. drži predavanja i seminare iz hrvatske dijalektologije na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu. U siječnju 2007. držala je u Sinju predavanja iz povijesti jezika i dijalektologije na Studiju doškolovavanja učitelja razredne nastave Županije splitsko-dalmatinske.

U srpnju 1999. držala je pozvana gostujuća predavanja na poslijediplomskom studiju smjera lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci; u travnju 2007. držala je pozvana gostujuća predavanja na poslijediplomskom doktorskom studiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu; u lipnju 2001. i u svibnju 2007. držala je pozvana gostujuća predavanja na Pedagoškoj akademiji u Željeznom u Gradišću u Austriji; usto u svibnju 2006. na Fakultetu za slavenske filologije na Sveučilištu svetoga Klimenta Ohridskoga u Sofiji u Bugarskoj, a u veljači i ožujku 2007. na Visokoj učiteljskoj školi Józsefa Eötvösa u Baji u Mađarskoj.

U svibnju 2005. držala je u Subotici u Bačkoj seminare hrvatskoga jezika i kulture za učiteljice u hrvatskim razredima u Bačkoj i Srijemu. U lipnju 2007. održala je na Filozofskom fakultetu u Splitu predavanje i jezične vježbe za studente i nastavnike hrvatskoga jezika s Visoke učiteljske škole Józsefa Eötvösa iz Baje u Mađarskoj. U ljetnom semestru ak. god. 2006./2007. Vijeće Filozofskoga fakulteta u Splitu imenovalo ju je mentoricom mr.sc. Gordani Laco, sa zaduženjem da ju prati i savjetuje u njezinoj nastavnoj djelatnosti na Fakultetu.

Izradila je nastavni program za kolegije Hrvatska dijalektologija i Kultura govora i pisanja na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu; za kolegij Dijalektologija hrvatskoga jezika na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu; za kolegije Hrvatski jezik 1 i Hrvatski jezik 2 na Odsjeku učiteljskoga studija Filozofskoga fakulteta u Splitu; za kolegij Hrvatski jezik na Studiju doškolovavanja učitelja razredne nastave Županije splitsko-dalmatinske na Filozofskom fakultetu u Splitu; za kolegij Kultura govora i pisanja na Odsjeku pedagogije Filozofskoga fakulteta u Splitu. Svi su nastavni programi prihvaćeni i u nastavi se realiziraju.

Na njezinu je inicijativu u veljači 2007. uspostavljena suradnja između Visoke učiteljske škole u Baji i Odsjeka učiteljskih studija Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu. Ta se suradnja u praksi već intenzivno ostvaruje na više načina (razmjena studenata, gostujuća predavanja profesora, ljetni seminari, znanstveni skupovi itd.). Izradila je i provela u djelo program dvodnevnoga studijskoga putovanja (18. i 19. svibnja 2007.) na gradišćanskohrvatsko govorno područje u Gradišće u Austriji te u zapadnu Mađarsku sa studentima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i sa studentima kroatistike sa Sveučilišta u Zadru. Njezinim posredstvom apsolventi Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu djelatno pomažu pri održavanju nastavnih sati hrvatskoga jezika u gradišćanskohrvatskom selu Koljnofu u sjeverozapadnoj Mađarskoj.

Ostale djelatnosti

Članica je uredništva i jezična savjetnica pri priređivanju kritičkoga izdanja Sabranih djela Milana Begovića. Sudjelovala je u 18 televizijskih i u brojnim radioemisijama s jezičnom tematikom. Bila je i jezičnom savjetnicom pri izvedbama radiodrama na čakavštini u okviru Dramskoga programa III. programa Hrvatskoga radija te jezičnom savjetnicom pri priređivanju knjiga na južnočakavskom ikavskom dijalektu. Akcentuirala je više dijalekatnih zbirki pjesama, poslovica i ogleda govora, te dijalekatnih rječnika i tumača riječi. Bila je recenzentica većega broja dijalekatnih rječnika, zatim jezikoslovnih monografija i zbornika, pa pjesničkih i proznih zbirki, također recenzentica nekoliko desetaka znanstvenih i stručnih filoloških rasprava s različitom tematikom. Od siječnja 1992. do prosinca 2001. vodila je jezičnu rubriku mjesečnika Matica Hrvatske matice iseljenika. Istodobno je nekoliko godina u tom časopisu vodila rubriku o hrvatskom tisku u diaspori. Od siječnja 2007. ponovo vodi jezičnu rubriku u istom časopisu. Od g. 2003. ima redoviti serijal Govori Hrvata u Mađarskoj u časopisu Pogledi, periodičniku za kulturu i društvena pitanja Hrvata u Mađarskoj.

Redovito surađuje s Udrugom za potporu bačkim Hrvatima - Zagreb. Od g. 2005. članica je uredništva časopisa Čakavska rič – polugodišnjaka za proučavanje čakavske riječi. Od prvoga je broja članica uredništva znanstvenoga časopisa Modruški zbornik koji je pokrenut g. 2007. Također je članica Odbora za dijalektologiju HAZU, Odbora za leksikografiju HAZU, Književnoga kruga Split, Katedre Čakavskoga sabora Modruše, Matice hrvatske i Panonskoga instituta iz austrijske pokrajine Gradišće, pa redovita članica Organizacijskoga odbora Dana Balinta Vujkova u Subotici (Bačka). Usto je bila članicom organizacijskoga odbora nekoliko znanstvenih skupova u Hrvatskoj. Također je bila članicom uredništva pojedinih prigodnih monografija. U suradnji s dr.sc. Robertom Hajszanom iz Gradišća u Austriji je pokrenula biblioteku Panonskoga ljetopisa Hrvatski pisci u svijetu, u kojoj je do sada uredila dvije knjige: Antologiju suvremenoga hrvatskoga pjesništva u Boki kotorskoj Sjaj korijena (2006.) te pjesničku zbirku bunjevačkohrvatskoga književnika Milovana Mikovića slušaj: zemlja, riječi (2007.). Obje su knjige objavljene u Gradišću u Austriji u nakladi Panonskoga instituta. Također je urednica novopokrenute biblioteke Hrvatski pisci u inozemstvu Naklade Tusculum iz Zagreba. U okviru te Biblioteke je uredila knjigu hrvatskoga pjesnika iz Južnoafričke Republike Petra Frana Bašića Svilene siluete (2007.).

Neki tekstovi na internetu

Vanjske sveze

Poveznice

Reference

Adapted and elaborated by GNU-license, mostly from Croatian WikiSlavia.