Zakonska odredba o hrvatskom jeziku, o njegovoj čistoći i o pravopisu

Izvor: Metapedia
Skoči na: orijentacija, traži
Izvorni tekst

Ovo je u potpunosti izvorni tekst preuzet iz knjige, časopisa, pravnih propisa ili inih tiskanih djela.
Pravopis i manje pogrješke mogu biti ispravljeni. Izvor djela je prikazan na dnu ovog okvira.

ZAKONSKA ODREDBA o hrvatskom jeziku, o njegovoj čistoći i o pravopisu
Članak 1.

Jezik, što ga govore Hrvati, jest po svom izvoru, po poviestnom razvitku, po svojoj razprostranjenosti na hrvatskom narodnom području, po načinu izgovora, po slovničkim pravilima i po značenju pojedinih rieči izvorni i osebujni jezik hrvatskog naroda, te nije istovjetan ni s jednim drugim jezikom, niti je narječje bilo kojega drugog jezika, ili bilo s kojim drugim narodom zajedničkog jezika. Zato se zove "hrvatski jezik".

*) I nazivi ministarstava pišu se sada velikim slovom, kako su napisani u zakonskoj odredbi o državnoj vladi od 9. listopada 1942.

Članak 2.

Hrvatski je jezik javno dobro hrvatskog naroda, pa ga nitko ne smije izkrivljivati niti nagrđivati. Stoga je zabranjeno u izgovoru i u pisanju upotrebljavati rieči, koje ne odgovaraju duhu hrvatskoga jezika, a u pravilu rieči tuđice, posuđene iz drugih pa i sličnih jezika. Iznimno se mogu upotrebljavati rieči, koje su već zadobile posebno značenje, te se mogu samo težko ili nikako nadomjestiti domaćim riečima.

Članak 3.

Zabranjuje se davati nehrvatska imena i nazive trgovinama, poduzećima, zavodima, družtvima i bilo kakovim ustanovama, a isto je tako zabranjeno izvješavati i postavljati javno bilo kakove nadpise, koji stoje u protimbi s ustanovama ove zakonske odredbe.

Članak 4.

Hrvatski službeni i književni jezik jest štokavsko narječje jekavskoga, odnosno iekavskoga govora. Gdje je u ikavskom govoru kratko "i", ima se pisati i izgovarati "je", a gdje je u ikavskom govoru dugo "i", ima se izgovarati i pisati "ie".

Članak 5.

Na književnim djelima napisanim na bilo kojem narječju ili govoru ima se na iztaknutom mjestu vidljivo označiti, daje napisano na odnosnom narječju.

Članak 6.

Mjesto neodređenog glagolskog oblika ne smije se u budućem vremenu upotrebljavati „da" sa sadašnjim vremenom.

Članak 7.

Na hrvatskom se jeziku ima pisati po korienskom, a ne po zvučnom pravopisu.

Članak 8.

Ministarstvo će nastave postaviti naredbenim putem povjerenstvo, koje će odrediti sve potrebno, da sve ustanove ove zakonske odredbe privedu u djela, i koje će se brinuti, da se hrvatski jezik očisti, a pravopis ustali u duhu ove zakonske odredbe, te će ujedno propisati i kazne za zaštitu čistoće jezika i pravopisa.

Članak 9.

Dok povjerenstvo, spomenuto u Čl. 8., ne izradi konačna pravila hrvatskoga pravopisa u duhu ove zakonske odredbe, moći će se privremeno u školama upotrebljavati knjige priređene na temelju ministarske odredbe o pravopisu od 23. lipnja 1941.

Članak 10.

Ova zakonska odredba zadobiva pravnu moć danom njezina proglašenja, a provedba se povjerava ministru nastave.


Dano u Zagrebu, dne 14. kolovoza 1941.
Poglavnik Nezavisne Države Hrvatske Dr. Ante Pavelić, v. r.

Broj CCXLIX-1083-Z. p.-1941.
Ministar nastave: Dr. Mile Budak, v. r.

Predsjednik zakonodavnog povjerenstva ministar: Dr. Milovan Žanić, v. r.


Izvorni tekst

Ovo je u potpunosti izvorni tekst preuzet iz knjige, časopisa, pravnih propisa ili inih tiskanih djela.
Pravopis i manje pogrješke mogu biti ispravljeni. Izvor djela je prikazan na dnu ovog okvira.

ZAKONSKA ODREDBA o tumačenju članka 8. zakonske odredbe od 14. kolovoza 1941. broj CCXLIX-1083-Z. p.-1941 o hrvatskom jeziku, o njegovoj čistoći i o pravopisu
Članak 1.

Propisi članka 8. zakonske odredbe od 14. kolovoza 1941. broj CCXLIX-1083-Z. p.-1941. o hrvatskom jeziku, o njegovoj čistoći i o pravopisu imaju se razumjeti ovako: "Ministarstvo nastave imenovat će naredbom povjerenstvo, kome je zadaća: 1. uklanjati rieči, koje ne odgovaraju duhu hrvatskog jezika i rieči tudjice, te ovakve rieči nadomještati domaćim; 2. izraditi i predložiti Ministarstvu nastave pravila za korienski pravopis. Kada povjerenstvo svrši svoju zadaću, Ministarstvo nastave će narediti njegov prestanak. Kazne za zaštitu čistoće jezika i pravopisa propisat će naredbom Ministarstvo nastave."

Poglavnik Nezavisne Države Hrvatske: Dr. Ante Pavelić, v. r.
Broj: CCCLXXXVII-1886-Z-1941.

Ministar pravosuđa i bogoštovlja: Dr. Mirko Puk, v. r